Akademik Yayınlar

Ortaöğretim Öğretmenleri Gözünden Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri: Fenomenolojik Bir Çalışma

Cihan Kılıç & Dr. Öğretim Üyesi Bünyamin Bavlı

Yirminci yüzyılda kişilerin hayatın çeşitli alanlarında başarılı olabilmeleri için bilişsel zekâlarının (intelligence quotient (IQ))’larının yüksek olması gerektiği düşünülürdü. Yirminci yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise farklı zekâ tiplerinin tanımlanması ile bu düşüncenin değiştiği görülmüştür. Farklı zekâ tiplerinin en tanındıklarından birisi de ‘Duygusal Zeka’dır. Duygusal zekâ kavramı yirminci yüzyılın sonlarına doğru Salovey ve Mayer tarafından akademik çevrelere tanıtılmış ve yirmi birinci yüzyılın ilk başlarında üzerinde geniş araştırmalar yürütülmüş bir kavram haline gelmiştir. Bu zekâ türünün bilim dünyasına sunduğu en önemli katkılarından birisinin hayat başarısı üzerine olumlu etkisi olduğu söylenebilir (Baltaş, 2006).

Lise Öğrencilerinde Duygusal Zekânın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Cihan Kılıç & Dr. Öğretim Üyesi Mine Çeliköz & Prof. Dr. Mehmet Gürol

Bilindiği üzere hayat başarısı insan hayatında önemli bir yer teşkil etmektedir. Bilişsel zekası ve akademik başarısı yüksek olan kişilerin bir çoğunda hayat başarılarının yüksek olmadığı sonuçlarının bulunması “Emotional Quotient” (EQ) (Duygusal Zeka) kavramının ortaya çıkma nedenlerinden olmuştur (Cumming, 2005). Duygusal zekâ kavramını ilk kez Salovey ve Mayer, (1990) kavramsallaştırmışlardır. Salovey ve Mayer, (1989, 1990, s. 185)’e göre duygusal zekâ “kendisinin ve başkalarının duygularını anlama, değerlendirme yeteneği ve bu yeteneği eylemlere dökerek kullanma becerisi” şeklinde tanımlanmaktadır. Salovey ve Mayer’in bu tanımına göre duygusal zekası gelişmiş olan bireylerin; duygularını tanımlama, duyguları kullanma, duyguları anlama ve duyguları düzenleme konusunda yetenekli olması beklenmektedir (Salovey ve Mayer, 1989, 1990).

Alternatif Eğitim Yaklaşımlarından Summerhill, Waldorf ve Montessori’nin Felsefe, Amaç, Okul İşleyişi, Öğretim Yöntemleri Boyutları ile İncelenmesi ve Günümüz Yetkinlikleri ile Kıyaslanması

Cihan Kılıç

Bu çalışmada eğitimde yeni –farklı- yaklaşımlar teması altında, çeşitli alternatif okulların içeriği üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu doğrultada alternatif eğitim adı altında geçen okullar incelenmiş ve bunlardan üç tanesinin seçilmesi uygun görülmüştür. Seçilen bu okullar Summerhill, Waldorf ve Montessori yaklaşımları adı altında eğitim veren okullardır. Bu okul modelleri -eğitim yaklaşımları- döküman incelemesi yoluyla felsefe, amaç, okul işleyişi ve öğretim metotları temaları altında incelenmiştir. Daha sonra dökümanlardan elde edilen bilgilere göre içerik analizi yapılarak belirli temalar tek bir tablo halinde toplanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak ise bulunan temalar 21. yy. yetlinlikleri –becerileri- ile kıyaslanmıştır. Alternatif eğitim adı altında eğitim veren bu okulların içeriğinde günümüz dünyasına uyumlu çeşitli temaların olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Validity and Reliability Study of Turkish Form of Social Emotional Learning Scale at Secondary Education Level / Ortaöğretim Seviyesinde Sosyal Duygusal Öğrenme Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması

Cihan Kılıç & Doç. Dr. Bülent Alcı

This study examines the validity and reliability of the Turkish translation of the Social-Emotional Learning scale at the secondary education level. The scale developed by West, Buckley, Krachman, and Bookman (2018) is a 5-point Likert-type scale consisting of 4 dimensions and 25 items in total. The scale includes Self-Management, Growth Mindset, Self-Efficacy, and Social Awareness. The scale includes Self-Management, Growth Mindset, Self-Efficacy, and Social Awareness. In the first stage of the research, the scale was adapted to Turkish from its original form, and its linguistic validity was confirmed with expert opinions. Later, a linguistic equivalence study was carried out between the original form of the scale and the translation form, and significant relationships were found between the items of both forms of the scale. In the next stage, the scale was applied to 336 secondary school students studying in Kocaeli, and a validity and reliability study was conducted. In the exploratory factor analysis, four factors were obtained similar to the original form in the research findings, and a 19-item structure was found by dropping six items from the total item pool.

Çoklu Zekâ Bileşenleri Destekli Duygusal Zekâ Eğitim Programı Geliştirilmesi

Cihan Kılıç

Bu araştırmada “çoklu zeka destekli duygusal zeka eğitim programı” geliştirmek amaçlı bir program tasarısı örneği geliştirilmiştir. Araştırmanın amacı lise düzeyinde duygusal zeka düzeyleri düşük seviyede olan öğrenci grubunu belirli bir örneklemden tespit edip, çoklu zeka boyutlarından duygusal zeka ile pozitif yönde ilişkili olduğu belirlenen zeka türünden referans alarak duygusal zeka geliştirme programı oluşturmaktır. Bu doğrultuda çalışmanın içeriğinde belirtilen duygusal zeka ve çoklu zeka envanterleri belirlenen bir örneklemdeki lise grubu öğrencilerine uygulanarak ihtiyaç analizi tespiti yapılmıştır. Yapılan bu ihtiyaç analizinde lise grubu öğrencilerinin sınıf kademesi yükseldikçe duygusal zeka puanlarında bir düşüş yaşandığı sonucu elde edilmiştir. Ayrıca çoklu zeka boyutlarından sosyal zeka, sözel zeka, müziksel zeka ile duygusal genel puanı arasında pozitif bir ilişki, matematiksel zeka ile negatif bir ilişki, diğer zeka boyutları ile duygusal zeka genel puanı arasında ise herhangi bir ilişki olmadıığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu ihtiyaç analizi doğrultusunda duygusal zeka genel puanlarıdaki düşüşü engellemek ve duygusal zeka gelişimini desteklemek amaçlı dokuzuncu ve onuncu sınıflara yönelik, sözel zeka, müziksel zeka ve sosyal zeka uygulamaları destekli duygusal zeka eğitimi programı tasarımına karar verilmiştir. Bu doğrultuda duygusal zeka modelleri arasından Goleman modeli referans alınarak bir duygusal zeka eğitim programı geliştirilmiştir.

Farklılaştırılmış Öğretim Üzerine Yapılmış Nitel Araştırmaların İncelenmesi: Bir Metasentez Araştırması

Cihan Kılıç & Ayşegül Bayrak & Doç. Dr. Banu Yücel Toy

Bu araştırmada farklılaştırılmış öğretim ile ilgili yapılmış olan araştırmaların nitel bulgularının tek bir çalışmanın içerisinde, sistematik bir şekilde analiz edilmesi ve yorumlanması amaçlanmıştır. Araştırma bir meta sentez araştırması olup; ilgili konuda ulaşılan 25 araştırma içerisinden çeşitli kısıtlamalar yapılarak düşürülen 9 araştırma içerisinden analizler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan meta sentez analizleri sonucunda farklılaştırılmış öğretimle ilgili kod, kategori ve temalar çıkarılmıştır. Çıkarılan temalar; etkinlikler ve derse katılım,  öğrenme,  grup çalışması ve sınıf yönetimi olarak belirlenmiştir. Bu temalar etrafında ilgili analizlerle çıkarılan kod ve kategoriler çalışmada sunulmuştur. Bu veriler ışığında farklılaştırılmış öğretimle ilgili araştırma yapmak isteyen kişilere tek bir çalışma içerisinde nitel veriler sunulmuştur. Ayrıca veriler arasında farklılaştırılmış öğretimin uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlardan da bahsedilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon Belgesinde Belirtilen Beceri Atölyeleri Kapsamında Nano Teknoloji Atölyesi Pilot Uygulaması ve Değerlendirilmesi

Cihan Kılıç & Prof. Dr. Mehmet Gürol

Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında “2023 Eğitim Vizyon Belgesi” ismiyle kamuoyuna duyurulan orta vadeli eylem planındaki tasarım beceri atölyelerine dair öneri getirilmesi amaçlanmaktadır.  Bu amaç doğrultusunda bir kimya öğretmeni tarafından geliştirilen nano teknoloji atölye eğitim programı araştırmanın konusu olarak seçilmiştir. Geliştirilen atölye eğitim programı Kocaeli ilinde bir özel okulda 9. ve 10. sınıfta öğrenimine devam eden 10 öğrenci ile 8 hafta boyunca yürütülmüştür.

Hareket Konusunun Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımıyla Öğretimi

Cihan Kılıç – Yüksek Lisans Tezi Bu araştırmada disiplinler arası öğretim yaklaşımı ilkeleri kullanılarak hazırlanan 9. Sınıf matematik dersi hareket problemleri konusunun öğrencilerin öğrenmesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada matematik dersi “hareket problemleri” konusu ile fizik dersi “hareket” konusu arasında bir ilişkilendirme yapılmıştır. Araştırma ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desenli bir çalışmadır. Araştırma …

Hareket Konusunun Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımıyla Öğretimi Devamı »

Integrated mathematics and science instruction about motion problems in a Turkish Grade 9 classes

Cihan Kılıç & Doç. Dr. F. Belgin Özaydınlı

The integration of mathematics and science teaching facilitates student learning, engagement, motivation, problem-solving, criticality, and real-life application. Although curriculum integration is theoretically desirable for many educators, ‘what to integrate’ and ‘how to integrate’ are often the big questions facing teachers working within education systems premised on a culture of segregated subject delivery. This quasi-experimental study reports on a 2-week enquiry of the implementation of an integrated unit of learning on motion problems, within upper secondary education in Turkey. ..